Berättelser m.m.

Berättelser ur mitt liv med katterna

Alla mina texter får kopieras under förutsättning att mitt namn används som referens och att det finns en länk till min hemsida.

Alla mina bilder lånas ut under samma förutsättningar(fråga först så du vet vilka bilder som tillhör mig, inte alla är mina).

Viktigt!

En del bilder på den här sidan är inköpta för att illustrera och förtydliga. Upphovsrätten tillhör då ägaren och kan köpas hos leverantören.

Ännu viktigare information:

Jag tar inte ansvar för händelser som har uppstått i den händelse någon har valt att prova mina tips och råd.

Jag saknar veterinärmedicinsk utbildning och det jag skriver om sjukdomar baseras endast på mina egna erfarenheter. Kontakta alltid en veterinär om din katt visar sjukdomstecken, är skadad eller på annat sätt visar att den inte mår bra. Din katts mående är alltid ditt eget ansvar.

Allting som finns på denna sida, skrivet av mig eller andra, är en spegling av mina egna åsikter och värderingar. Ingen behöver tycka likadant eller känna likadant. Vi är alla olika individer med olika livsval och uppgifter. Så diskutera gärna mina åsikter och värderingar, men visa respekt för allas våra olikheter. Så ska jag försöka göra likaledes Ha ha!

1 Kap. Upphovsrättens föremål och innehåll

1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är
1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,
2. datorprogram,
3. musikaliskt eller sceniskt verk,
4. filmverk,
5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst,
6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller
7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.

Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art.
Vad som i denna lag sägs om datorprogram skall i tillämpliga delar gälla även förberedande designmaterial för datorprogram. Lag (1994:190).

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.htm